top of page

​普  通  話  三  班 (歌 謠)
MANDARIN Level II​I (Songs) 

Song- 01 Good Morning (zao an ge)
00:00 / 00:34
SOng- 02 Goodbye (zai hui ge)
00:00 / 00:16
Song- 03 Classroom Rules (zun shou ji lu)
00:00 / 00:52
04 Months of the Year (yue fen ge)
00:00 / 01:36
Song- 05 Snowman is Lost (xue ren bu jian le
00:00 / 02:28
Song- 06 At the Seaside (zai hai bian)
00:00 / 00:19
Song- 07 Little White Boat (xiao bai chuan)
00:00 / 02:17
Song- 08 Fishes (yu er yu er)
00:00 / 03:02
09 Planting Flowers (zhong hua)
00:00 / 00:20
Song- 10 Sunny Day (qing tian)
00:00 / 00:20
Song- 11 Birthday Song (sheng ri ge)
00:00 / 00:24
Song- 12 Happy Dance (kuai le tiao wu)
00:00 / 00:20
Song- 13 Christmas Eve (ping an ye)
00:00 / 03:28
bottom of page