top of page

​普  通  話  一  班 (歌 謠)
MANDARIN Level I (Songs) 

Song 01- Good Morning (Zao an)
00:00 / 00:42
Song- 02 I am a Big Apple (Wo shi yi ge da pin guo)
00:00 / 00:33
Song- 03 Goodbye Song (Zai Jian ba)
00:00 / 00:30
Song- 04 Wash Hands (Xi xi shou)
00:00 / 01:07
Song- 05 Eat Dim Sum (Chi dian xin)
00:00 / 00:19
Song- 06 Rain Drop Song (Yu dian ge)
00:00 / 00:30
Song- 08 One Two Three (Yi er san)
00:00 / 00:27
Song- 09 Two Tigers (Liang zhi lao hu)
00:00 / 00:19
Song- 10 Puppy and Kitten (Xiao gou he xiao mao)
00:00 / 00:49
Song - 11 Brother has a lamb (Di di you zhi xiao yang)
00:00 / 01:01
Song- 12 Fruit Song (Shui Guo Ge)
00:00 / 00:44
bottom of page