top of page

​普  通  話  二  班 (歌 謠)
MANDARIN Level I​I (Songs) 

Song -1 Teacher Good Morning (Lao shi zao shang hau)
00:00 / 00:19
Song - 2 Goodbye (Zai Jian ba)
00:00 / 00:29
Song- 3 Brothers & Sisters (Xiong di jie mei)
00:00 / 01:18
Song -4 Raining Song (Xia yu ge)
00:00 / 00:28
Song - 6 Two Cats (Liang zhi mao)
00:00 / 00:16
Song- 7 My House (Wo de jia)
00:00 / 00:43
Song - 8 Mid-Autumn Festival (Zhong qui jie)
00:00 / 01:03
Song - 9 Happy New Year (Xin nian kuai le)
00:00 / 01:07
Song -10 Eat Breakfast (Chi zao can)
00:00 / 00:20
bottom of page